وجه تسمیه ی رازقان :

نظر اکثر علما براین است که رازقان کلمه ای عربی است به معنی روزی دهندگان اما برخی می گویند رازقان در گذشته ها رزکان بوده است به دلیل وجود باغات انگور رز یعنی انگور و کان یعنی معدن پس معنا می شود محل و معدن انگور یا در یک کلمه انگورستان .استاد جنیدی نیز می فرمایند این کلمه درگذشته رازکان بوده و راز به معنی محل و خانه است وکان به معنی معدن پس می شود خانه ی معدن  به نظر حقیر باید درباره ی کلماتی چون مصرقان خرقان مزلقان جوشقان منجیقان تحقیقات بیشتری انجام گیرد.

منبع : رازقان کوچکترین شهر ایران |وجه تسمیه ی رازقان
برچسب ها : رازقان ,انگور ,کلمه ,معنی